Recordeu que per a cada treball cal seguir les normes de l’editor o l’entitat concreta a la qual s’adreça el manuscrit.

Si utilitzeu un programa de gestió bibliogràfica (Mendeley, Refworks, Zotero, …) qualsevol cita guardada es podrà transformar en el format de cita que vos demanen

Us presentem un resum dels estils més utilitzats:

Estil de cita Enllaços d'interès
UNE-ISO 690:2013
Àmbit d’aplicació multidisciplinar. Proposa un marc general amb una sèrie de recomanacions per a la redacció de referències bibliogràfiques i cites de recursos bibliogràfics (monografies, sèries, materials cartogràfics, registres sonors, música, materials audiovisuals, recursos electrònics, patents, etc...). No és d’aplicació per a les cites legals que tenen les seues pròpies normes.
Estableix un ordre per als elements de la referència i també unes convencions per a la transcripció i la presentació de la informació que es deriva de la publicació font.
AENOR ha publicat la versió en espanyol de la Norma UNE-ISO 690:2013

Cites:
La norma UNE-ISO 690:2013 accepta tres mètodes de citar dins del text.
L'elecció d'un d'ells modifica el lloc on hem d'anotar la data de la publicació.
• Sistema de nom i data (Harvard).
• Sistema numèric.
• Notes contínues
En el primer, la data s'anota després del nom de l'autor, mentre que en els dos últims, la data s'anota després de l'editorial.

Referències bibliogràfiques:
Pautes generals per a l'elaboració de referències bibliogràfiques
• Les dades de la referència s'extrauen del document citat, és a dir, el document font.
• Els noms de pila dels autors poden reduir-se a les seues inicials.
• Quan existeixen diversos autors se separen per punt i coma i un espai; si són més de tres, s'indica el primer afegint l'abreviatura [*et al.]
• Si l'obra és anònima, el primer element de la referència serà el seu títol.
• Quan l'autor és una entitat, es transcriu el nom de la mateixa tal com apareix en la font, seguit de la secció, si existeix, i separades ambdues per punt i coma.
• Després dels cognoms i nom d'editors, coordinadors, etc., s'afegirà l'abreviatura corresponent a la funció que realitzen: (ed.), (*coord.), (*dir.).
• Els subtítols es poden incloure després del títol separats per dos punts i espai (: )
• L'edició es farà constar com aparega en l'obra, sempre que siga una edició diferent de la primera.
• El lloc de publicació se cita en la llengua d'aquesta.
Els elements assenyalats amb asterisc (*) són opcionals.
Pautes per a ordenar les referències
• S'ordenaran alfabèticament pel primer element de la referència (autor o títol) i si aquest es repeteix, per ordre cronològic.
• Si diverses referències comencen per un mateix autor, primer anotarem les obres escrites per aqueix autor en solitari i després les que apareix al costat de dos, tres o més autors.
• Les obres d'un autor (o grup d'autors) amb el mateix any de publicació s'ordenen pel títol i s'afig a la data una lletra que indica l'ordre: 2002a, 2002b, 2002c,...

Cómo elaborar e interpretar citas y referencias bibliográficas Servei de Biblioteques i Documentació UV
Norma ISO 690:2010 Biblioteca UA
Cómo citar bibliografía: UNE-ISO 690 Biblioteca UC3M

APAL’estil APA ,desenvolupat per la American Psychological Association per primera volta en 1929, és l’estil editorial majoritàriament adoptat per presentar treballs en les àrees de les Ciències Socials i del Comportament. La sisena edició del Publication Manual of the American Psychological Association (2010), ha estat revisada per reflectir els nous estàndards en l'edició i les noves pràctiques en informació i difusió de continguts. A més de les regles bàsiques de l'estil d'escriptura APA, es dónen orientacions sobre ètica, estadístiques, formats de referència electrònics, i construcció de taules i figures.Normes APA 2016
Normes APA Servei de Biblioteques i Documentació UV
Estilo APA Biblioteca UA

Llibres a la Biblioteca

CHICAGO Estil desenvolupat per la Universitat de Chicago, té una àmplia difusió en Humanitats, Ciències Naturals i Socials.

La característica d’aquest sistema és que proposa dues maneres diferents de presentació de les cites, depenent de la matèria i la naturalesa de les fonts citades i de les tradicions en cada disciplina:


• El sistema Notes-Bibliografia, utilitzat en Literatura, Història i Art.

• El sistema Autor-Any, preferit en les Ciències Naturals i Socials.
Manual de estilo Chicago-Deusto : guía breve para citas y referencias bibliográficas Deusto Publicaciones
Estilo Chicago Biblioteca UA
Manual of Style 17th ed. Purdue University
Chicago Manual of Style TRU Libraries

Llibre a la Biblioteca

Manual de estilo Chicago-Deusto
VANCOUVER i NLM styleÀrees de Ciències de la Salut, Biomedicina i Veterinària.

El Comité Internacional d'Editors de Revistes Mèdiques (ICMJE) es va reunir en 1978 a Vancouver i va establir els Uniform Requirements for Manuscripts (URM), que establiren les directrius en quant al format, que havien de cumplir els manuscrits que eren enviats a les seues revistes. Aquests requisits, que incloïen formats per a les referencies bibliogràfiques, van ser més tard desenvolupats per la National Library of Medicine (NLM), i publicats per primera volta en 1979.

La segona edició del Citing Medicine, ha sigut actualitzada per tal de adaptar-se a la manera en que Internet ha variat les maneres de difundir i accedir a la informació, fent especial èmfasi en la citació de la publicació electrónica en tots els seus formats.Citing Medicine, 2nd edition NCBI
Redacción y preparación de la edición de una publicación biomédica. 2010 ICMJE
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals ICMJE
Estilo Vancouver Biblioteca UA
MLAÉs l’estil elaborat per la Modern Language Association (MLA), utilitzat fonamentalment en els camps de les Ciències Socials, Humanitats, Lingüística, Llengua i Literatura. Es va actualitzar en 2016 per tal de adaptar-se als nous formats de publicació electrònica. La vuitena edició del MLA Handbook recomana un conjunt de directrius que poden ser aplicades a qualsevol classe de format. A més, inclou indicacions sobre el plagi i la deshonestedat acadèmica i consells sobre l'avaluació de fonts. Les obres es referencien en el text amb cites breus amb el cognom de l'autor citat i la pàgina de la font citada entre parèntesis, que dirigeixen els lectors a les entrades de la llista d'obres citades al final del treball.
MLA Style Center
Estilo MLA Biblioteca UA
MLA Style Purdue University

Llibre a la Biblioteca

MLA handbook for writers of research papers
HARVARDL'estil desenvolupat en la Universitat de Harvard, durant els anys 50 que es va popularitzar especialment en l'àrea de Física i les Ciències Naturals i, més recentment, en les Ciències Humanes i Socials. També es denomina autor-data, pel mètode de cita que utilitza.
El sistema no utilitza notes a peu de pàgina.

Més que un model únic, és un estàndard amb variacions en la seua aplicació, amb un ampli seguiment en el mon anglosaxó. Entre les variants més conegudes destaca el Style manual: for authors, editors and printers, originàriament editat pel govern d’Australia, i les British Standards, adoptades per la majoria de universitats i centres d’investigació del Regne Unit.

Estilo Harvard Biblioteca UA
Harvard Reference Style Examples UWA Library
Harvard: Reference List and Bibliography University of Birmingham Library
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)Estil de presentació i format, basat en l’estil Chicago, ampliament acceptat per escrits acadèmics del camp de les Enginyeries, especialment en les àrees de l'electrònica i la computació. A l’estil IEEE, la citació dins del text és exclusivament numèrica, representada gràficament entre claudàtors, i consecutiva, seguint l'ordre en què els documents van sent esmentats, sense que siga necessari mencionar el nom de l’autor o la data de publicació. Una vegada que s'assigna un nombre a una font, el mateix nombre ha de ser utilitzat en totes les referències a eixa font dins del text. La informació bibliogràfica completa està inclosa exclusivament en la llista de referències, junt amb el nombre de citació respectiu, al final del document. En aquesta bibliografia final, no s'afegiran documents que no s’hagen citat abans en el text.IEEE Editorial Style Manual
Normas del Institute of Electrical and Electronical Engineers (IEEE) Biblioteca ULL
Formato IEEE: estilo y referencias bibliográficas Biblioteca UMA
ACSEstil de normes de citació adoptat per la American Chemical Society. Estil recomanat en l’àmbit de la Química.ACS Style Guide
Normas de la American Chemical Society (ACS) Biblioteca ULL
Com citar: estil de l'American Chemical Society CRAI URV
CITAR FONTS LEGALSRecomanacions generals per a l'elaboració de cites i referències corresponents a textos legals i jurisprudència.
La citació de les fonts jurídiques en l’àmbit autonòmic, estatal i internacional CRAI UB
Citar legislación y jurisprudencia Biblioteca UAH
Método de cita de la jurisprudencia en el TJUE basado en el ECLI
The Maroonbook: U.Chicago Manual of Legal Citation
OSCOLA
Cardiff Index to Legal Abbreviations

Llibre a la Biblioteca
Tècniques de treball i de comunicació : instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials