Per a aconseguir una major visibilitat d’una recerca és important que l’investigador es diferencie d’uns altres mitjançant les estratègies següents:

1. Normalitzar la signatura des de l’inici de la seua carrera investigadora.
2. Unir el seu nom al de la institució a la qual pertany.
3. Adjuntar Identificadors que posseïsca.
4. Corregir els possibles errors de la seua identitat en les bases de dades.

1. Normalització de la signatura

És aconsellable usar sempre la mateixa fórmula. Com a norma general:

Nom:

 • Sempre desenvolupat i evitar la inicial.
 • La inicial s’usarà solament en un segon nom: José I.
 • Els noms compostos s’uniran mitjançant guió: María-José
 • No s’utilitzaran abreviatures com Vte, Mª etc.

Cognoms:

 • S’usarà un únic cognom si és prou reconeixible i no porta a equívocs: MORACHO, Antonio
 • En cognoms més comuns s’usaran preferiblement els 2 cognoms que s’uniran per guió: CABALLERO-PLASENCIA, Antonio
 • Si el cognom té partícules, s’uniran també amb guions: GARCÍA-DE-LA-TORRE, Carlos
 • No s’usaran abreviatures com Mz, Rguez, etc.

Per aprofondir en aquest tema consulteu:

 • FECYT: recomanacions per a fomentar la signatura normalitzada dels investigadors espanyols en les seues publicacions.
 • IRALIS (International Registry for Authors: Links to Identify Scientist): sistema d’estandardització de les signatures dels autors científics pensat especialment per a autors espanyols.

 2. Institució en la qual s’investiga

 És convenient unir el nom personal al de la institució a la qual es pertany:

 • Correu electrònic: usar el de la Universitat de València (…@uv.es) i evitar genèrics com Gmail, Yahoo, etc.
 • Nom del Grup de Recerca (si escau), Departament (si escau), Centre o Institut al qual pertany.
 • Nom de la Institució de la qual depenen els anteriors i el seu acrònim: Universitat de València (UV); Universitat de València (UV) – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) quan siguen instituts mixtos; o Universitat de València (UV) – Universitat Jaume I (UJI) quan siguen projectes interuniversitaris.
 • Adreça postal, ciutat i país.

 3. Identificadors

Si  disposa d’identificadors en perfils internacionals, és convenient que s’adjunten: OrcID, ResearcherID, Scopus. Podeu trobar més informació sobre el tema en Identificadors i perfils d’Investigador.

 4. Correcció d’errors en bases de dades

Per a corregir les seues dades en:

 • DIALNET: escriga a revistas@uv.es o als responsables de la seua biblioteca  amb els problemes que haja trobat. Des de la biblioteca corresponent ens posarem en contacte amb el responsables de DIALNET  i intentarem solucionar-ho al  més prompte possible. Per a més informació consulteu la secció corresponent.
 • SCOPUS: si troba que la seua entrada en aquesta base està duplicada, no entra per la signatura escollida o li falta algun article o en té assignat u que no és seu, pot corregir-ho vosté mateix usant aquesta xicoteta guia. Si no aconsegueix solucionar-ho contacte amb els responsables de la seua biblioteca.  Per a més informació consulteu la secció corresponent.