Les universitats espanyoles han acordat el passat 19 de febrer de 2019 el seu compromís amb l’Open Science, una nova forma d’aproximació col·laborativa, transparent i accessible a la investigació, que implica un canvi estructural en la manera de concebre tant la investigació com la difusió dels seus resultats. L’Assemblea General de CRUE Universidades Españolas va aprovar un document que conté deu accions concretes per a impulsar la Ciència Oberta, en la mateixa línia que han seguit altres institucions i associacions europees afins.

Mitjançant aquest document, que porta per títol «Compromiso de las universidades ante la Open Science», les 76 institucions públiques i privades associades a CRUE Universidades Españolas mostren la seua disposició a impulsar, en la mesura del possible, la implantació de la Ciència Oberta mitjançant les següents accions:

  1. Fer un diagnòstic de la situació de l’accés obert a Espanya i un seguiment constant de la seua evolució de manera que la informació de què es dispose estiga sempre actualitzada.
  2. Recopilar i fer pública la despesa de les universitats per a accedir als recursos d’informació electrònics, així com per a publicar els resultats. Analitzar, a més, el sobrecost o l’estalvi que representaria per a les universitats passar del sistema actual d’accés mitjançant pagament al sistema d’accés obert immediat.
  3. Incloure l’accés obert immediat en qualsevol negociació amb els editors de publicacions científiques, i promoure al mateix temps el pagament d’un preu equitatiu que, en cap cas, ha d’implicar una despesa superior a l’actual, el qual permeta fer sostenible el sistema de comunicació científica.
  4. Impulsar un canvi cultural en els agents del sistema d’I+D mitjançant la sensibilització i la formació en l’Open Science i la promoció de comportaments ètics en la investigació.
  5. Explorar formes d’incentivar la implantació de l’Open Science amb models d’avaluació i reconeixement diferents dels actuals per a investigadors, unitats i projectes. Per a això es proposa la creació d’un grup especialitzat, integrat per representants de CRUE Universidades Españolas i dels agents que formen part del sistema estatal d’avaluació, que desenvolupe i promoga la implantació d’indicadors més comprensius, no solament quantitatius i basats en índexs d’impacte de les publicacions, sinó també qualitatius, en els quals es puguen incorporar múltiples criteris, més enllà dels purament bibliomètrics, i s’analitzen els potencials impactes de la seua utilització.
  6. Implantar dins de les universitats sistemes d’incentius i reconeixement coherents amb els objectius de l’Open Science que comporten la modificació dels actuals criteris utilitzats en les avaluacions d’investigadors, unitats i projectes.
  7. Impulsar una col·laboració conjunta amb les entitats nacionals competents per al desplegament d’una infraestructura nacional, compartida per universitats i centres d’investigació, i federada en l’European Open Science Cloud (EOSC) per a l’emmagatzematge, gestió i publicació de dades científiques d’àrees temàtiques no cobertes per infraestructures europees ja integrades en EOSC.
  8. Realitzar l’adhesió als principis de l’EOSC Declaration d’octubre del 2017, demostrant d’aquesta manera el suport de CRUE a la iniciativa i als principis de l’Open Science que en ella subjauen, i impulsar la participació activa en el seu fòrum de «stakeholders».
  9. Consolidar en el si de la CRUE un grup de treball de caràcter intersectorial sobre Open Science, coordinat amb qualsevol administració i iniciativa estatal, per a analitzar i fer el seguiment de la seua implementació en les universitats espanyoles.
  10. Fer efectiva la presència de CRUE en els fòrums nacionals i internacionals on s’estan avaluant les diferents alternatives per a dur a terme la implantació de l’Open Science.

L’Open Science es caracteritza per l’obertura no solament de les publicacions (Open Access), sinó també de les dades d’investigació, les metodologies, els processos i la implicació de la ciutadania en un entorn d’investigació i innovació responsables. En definitiva, es tracta de fer accessibles en format digital els resultats de la investigació finançada amb fons públics per a la comunitat científica que els produeix, així com per a la societat en general que els finança, potenciant la reproductibilitat de la Ciència i la reutilització dels resultats.

 

Font: CRUE Universidades Españolas