L’objectiu principal d’aquestes pàgines és identificar i facilitar l’accés a les dades que necessiteu per a omplir els formularis per les acreditacions, sexennis i trams de recerca de l’ANECA, l’AVAP i la CNEAI.

La producció científica personal o institucional és avaluada en gran part tenint en compte l’impacte que té en la societat. Aquest impacte es mesura a partir d’indicadors basats en el nombre de citacions que els articles i/o revistes reben, principalment, per part de la comunitat científica.

Recursos per a localitzar indicadors de qualitat de les publicacions científiques

Agències d'avaluació

Organismes oficials que gestionen les acreditacions i avaluacions de la producció científica