ANÀLISI DE REVISTES

INVESTIGUES? AIXÒ T'INTERESSA

Les biblioteques de la UV t’ofereixen una selecció de recursos destacats per a la teva investigació

Agències

CNEAI és l’organisme responsable del reconeixement dels trams d’investigació o sexennis. La convocatòria anual estableix els criteris i el període de presentació de sol·licituds.

El Programa ACADEMIA duu a terme el procés d’avaluació curricular per a l’obtenció de l’acreditació per a l’accés als cossos docents universitaris de Professor TU i CU. La convocatòria està oberta tot l’any.

El Programa PEP avalua les activitats docents i investigadores i la formació acadèmica per a l’accés a les figures de professor universitari contractat. La convocatòria està oberta tot l’any.

L’AVAP avalua l’activitat docent i investigadora de les figures de professor contractat prèviament a la seua contractació per part de les universitats de la Comunitat Valenciana. La convocatòria és anual.

Repositoris

Zenodo és un dipòsit de dades d’investigació creat per OpenAIRE i el CERN per proporcionar un lloc per als investigadors a dipositar conjunts de dades.

Figshare  és un dipòsit digital en línia on els investigadors poden preservar i compartir els resultats de la seva recerca, incloent figures, conjunts de dades, imatges i vídeos.

RepositoryR3Data (re3data.org) és una eina de Ciència Oberta que ofereix als investigadors, organitzacions de finançament, biblioteques i editors una visió general dels repositoris internacionals existents per a les dades de recerca.

RODERIC (Repositori d’Objectes Digitals per a l’Ensenyament la Recerca i la Cultura) és el repositori institucional de la Universitat de València  i respon al compromís de la Universitat amb el moviment d’accés obert al coneixement adquirit amb la seua adhesió a la Declaració de Berlín (30 Setembre de 2008).

Dryad és un repositori disciplinari internacional de dades subjacents a publicacions científiques i mèdiques. Dryad és un repositori curat d’ús general que fa que les dades siguin recognoscibles, lliurement reutilitzables i que es puguin citar.

Base de dades en línia que ofereix accés gratuït a una gran i creixent col·lecció de literatura de recerca biomèdica.

Repositori institucional d’accés obert del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, qué conté la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya.

El Repositorio Institucional de Salud de Andalucía reuneix tota la producció intel·lectual i científica generada pels professionals del Sistema Sanitari Públic d’Andalusia, com a resultat de la seva activitat assistencial, investigadora i de gestió.

Indicadors per l’Avaluació

El FI es calcula dividint el nombre de cites fetes als articles publicats en els dos anys anteriors pel nombre total d’articles publicats en aquest període. El trobem al Journal Citation Reports (JCR). Consulta la guia.

El quartil d’una revista es calcula dividint la llista de revistes ordenades per FI de major a menor en 4 parts iguals de manera que cadascuna de les parts engloba el 25 % d’aquestes. Les revistes amb FI més alt se situaran en el Q1. Les que ocupen les posicions centrals en el Q2 i Q3, i les d’impacte més baix en el Q4.

El SJR expressa el nombre d’enllaços que una revista rep a través de la citació ponderada dels seus documents, en relació amb el nombre de documents publicats l’any per cada publicació. La ponderació de les cites es fa en funció de les que rep la publicació citadora. El trobem en Scimago Journal Rank i en la base de dades Scopus.

Un investigador o revista tenen un índex h de X quan X dels seus documents han rebut al menys X citacions cadascun. El trobem en la Web of Science, Scopus i Google Scholar. Consulta la guia.

És un índex basat en el nombre de vegades que els articles publicats en els cinc anys anteriors han sigut citats en el present any. Elimina les autocites i dóna més valor a les cites aparegudes en les revistes més importants. Normalized Eigenfactor Score converteix l’índex Eigenfactor Score en una puntació multiplicativa d’1. Els trobem al Journal Citation Reports (JCR).

Calcula les cites de tots els documents d’un any en concret en tots els documents publicats en els tres anteriors. El trobem en la base de dades Scopus.

Mesura l’impacte contextual de les cites ponderant-les segons el nombre total de cites en una determinada àrea temàtica. El trobem en la base de dades Scopus.

És un indicador que mostra la visibilitat de la revista en diferents bases de dades científiques d’abast internacional o en repertoris d’avaluació de publicacions periòdiques. Un ICDS elevat significa que la revista està present en diferents fonts d’informació de rellevància internacional. El trobem a MIAR.

El FI a 5 anys calcula la freqüència amb que els articles d’una revista per un període de 5 anys s’han citat en el següent any. El trobem al Journal Citation Reports (JCR).

Calcula la freqüència amb la qual els articles publicats per una revista són citats en el mateix any. Es calcula dividint el nombre de cites a articles publicats en un any donat pel nombre d’articles publicats en aqueix mateix any. El trobem al Journal Citation Reports (JCR).

La vida mitjana de cites rebudes és l’edat a partir de l’any actual (any del JCR seleccionat) del 50 % dels articles dels articles citats de la revista. Ajuda a avaluar l’antiguitat dels articles de la revista que han sigut citats. El trobem al Journal Citation Reports (JCR).

La vida mitjana de cites realitzades és el nombre d’anys de publicació, a partir de l’any en curs, que representa el 50% de les actuals cites publicades per una revista en les referències dels seus articles. Ajuda a avaluar l’antiguitat de la majoria dels articles citats per una revista. El trobem al Journal Citation Reports (JCR).

Mesura el prestigi de la revista a partir de les citacions rebudes durant els últims cinc anys. El trobem al Journal Citation Reports (JCR).

El JIF Percentile (percentil de Factor d’Impacte) tradueix el lloc que ocupa una revista en una categoria en un percentil. El trobem al Journal Citation Reports (JCR).